Industrin och Råvarutillverkning i Rysslands Ekonomi

Rysslands ekonomi är starkt beroende av dess industri och råvarutillverkning, där särskilt inkomster från fossila bränslen som olja och naturgas spelar en central roll. Dessa råvaror står för cirka hälften av landets exportinkomster.

Trots att landet har kämpat med eftersläpning i teknologisk standard och ineffektiv produktion sedan Sovjettiden, har industrisektorn vuxit stadigt.År 2020 utgjorde industrin en tredjedel av Rysslands BNP.

 • Fossila bränslen
  • Olja
  • Naturgas
  • Kol
 • Industrisektorns tillväxt
  • Ökad produktion
  • Modernisering av anläggningar
 • Teknologisk utveckling
  • Förbättringar inom energieffektivitet
  • Innovation inom nya sektorer


År Industrins andel av BNP Exportinkomster från fossila bränslen
2020 33% 50%

Övergången från Planekonomi till Marknadsekonomi

Efter Sovjetunionens upplösning genomgick Ryssland en dramatisk omvandling från en planekonomi till en marknadsekonomi. Denna övergång präglades av ekonomisk nedgång, där levnadsstandarden sjönk avsevärt och brottsligheten ökade. Priserna sköt i höjden när de tidigare statligt reglerade priserna släpptes fria, vilket ledde till hyperinflation. Landet blev skuldsatt och drabbades av en finanskris 1998, som paradoxalt nog senare bidrog till en ekonomisk återhämtning och tillväxt under början av 2000-talet.

Statens Roll och Ekonomiska Reform under Putin

Under 1990-talet skedde en stor koncentration av ägande till ett fåtal oligarker. När Vladimir Putin blev president år 2000 ökade statens inflytande över näringslivet. Detta minskade utländska investerares intresse, men samtidigt genomfördes reformer som förenklade företagsregler och skattelagstiftning, vilket ledde till överskott i statsbudgeten.

Finanskrisen 2008 och dess Effekter

Finanskrisen 2008 hade en påtaglig effekt på Ryssland, men tack vare exportinkomster från olja och gas kunde landet stabilisera rubeln och undvika att inhemska företag och banker gick i konkurs. Trots detta sjönk Moskvabörsen och rubeln förlorade i värde. År 2009 minskade Rysslands BNP kraftigt och arbetslösheten ökade, men landet återhämtade sig snabbt med en tillväxt på 4 procent under de följande åren.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Rysslands Ekonomi.

Utmaningar för Små och Medelstora Företag

Ett stort problem i den ryska ekonomin är bristen på små och medelstora företag. Detta beror delvis på en hög grad av korruption inom banksektorn, som domineras av oligarker. Dessa banker tenderar att främst stödja oligarkernas egna företag, vilket gör det svårt för vanliga medborgare att finansiera nya företagsinitiativ. Insatser från Europeiska unionen och Världsbanken har dock påbörjats för att skapa ett mer oberoende banksystem.
Rysk ekonomi kämpar med sanktioner och låg oljepris, vilket påverkar tillväxt och valutastabilitet.

Kontroversiella Åtgärder mot Oligarker

President Putin har vidtagit kontroversiella åtgärder mot oligarkerna, vilket inkluderar arresteringen av Michail Chodorkovskij, Rysslands rikaste man vid tiden. Han anklagades för att ha förvärvat företag på illegala sätt under Jeltsins privatiseringar. Dessa åtgärder har skapat en osäkerhet kring äganderätten och investeringsklimatet i landet.
Denna artikel är även relevant för ämnet Ryssland Ekonomi.