Vad är Finansiell Ekonomi?

Finansiell ekonomi är studiet av hur ändliga resurser allokeras över tiden. Traditionellt berör finansiell ekonomi monetära transaktioner, där båda sidorna av ett handelsutbyte utgörs av pengar eller värdepapper.

Termen syftar i första hand på den akademiska disciplinen finans, och de två begreppen är i princip utbytbara.

Finansiell Ekonomi – En Översikt

Finansiell ekonomi omfattar ett brett spektrum av aktiviteter och discipliner. Det handlar om att förstå de metoder och verktyg som används för att värdera tillgångar, avgöra risker, och att hantera och skydda kapital. Det inkluderar analys av aktiemarknaden, obligationsmarknaden, och derivatmarknaden samt förståelse för de finansiella institutionernas roll i ekonomin.

 • Centrala Komponenter i Finansiell Ekonomi
  • Värdering av tillgångar
  • Riskhantering
  • Kapitalallokering
  • Finansiell rapportering och analys
Term Beskrivning
Efficient Marknadshypotesen (EMH) Teorin om att alla kända information redan återspeglas i tillgångspriser, vilket gör det omöjligt att konsekvent uppnå högre avkastning än genomsnittet.
Portföljteori En metod för att minska risk genom att investera i en samling av tillgångar som har olika risk- och avkastningsprofiler.
Arbitrage Att utnyttja en prisdiffens mellan två eller flera marknader för att göra en riskfri vinst.

Historia och Utveckling i Sverige

I Sverige är ämnesområdet relativt nytt. Först under 1980-talet blev det ett etablerat ekonomiskt ämne, att jämföra med USA där genombrottet för området kom redan i början av 1950-talet. I USA och Storbritannien är finansiell ekonomi oftast en egen disciplin, medan ämnet i Sverige antingen ligger under nationalekonomi eller företagsekonomi.

Grundläggande Studieområden

Ämnesområdet har fyra grundläggande studieområden:

 • Portföljteori och kapitalallokering
 • Prissättning av finansiella tillgångar och derivat
 • Corporate finance, inklusive finansieringsbeslut och företagsvärdering
 • Riskhantering och försäkringsekonomi

Portföljteori och Kapitalallokering

Portföljteori handlar om att kombinera tillgångar på ett sådant sätt att man uppnår en optimal risk och avkastning. Kapitalallokering är processen där investerare bestämmer hur deras kapital ska distribueras bland olika investeringar eller tillgångsklasser.
Läs mer om Modern Ekonomi här.

Prissättning av Finansiella Tillgångar

Ett centralt koncept inom finansiell ekonomi är prissättning av finansiella tillgångar. Detta område inkluderar studiet av aktier, obligationer, derivat och andra värdepapper. Här är modeller som Capital Asset Pricing Model (CAPM) och Black-Scholes-modellen grundläggande.

Corporate Finance

Corporate finance fokuserar på beslut som påverkar företagets finansiella struktur. Det inkluderar frågor om kapitalanskaffning, utdelningspolicy, företagsvärdering och finansiell planering.
Finansiell ekonomi analyserar hur resurser allokeras över tid under osäkerhet och risk.

Riskhantering och Försäkringsekonomi

Riskhantering är processen att identifiera, bedöma och kontrollera hot mot en organisations kapital och intäkter. Inom försäkringsekonomi studeras hur försäkringsmarknaden fungerar och hur försäkringsprodukter kan användas för att hantera risk.
Läs artikeln om ämnet Linjär Ekonomi här.

Finansiella Marknader och Institutioner

Finansiella marknader spelar en central roll i ekonomin genom att möjliggöra handel med tillgångar och spridning av risk. Finansiella institutioner som banker, försäkringsbolag och pensionsfonder är viktiga aktörer på dessa marknader.

Reglering och Finansiell Stabilitet

Reglering av finansiella marknader är avgörande för att upprätthålla finansiell stabilitet. Det inkluderar lagar och regler som syftar till att förhindra finansiella kriser, skydda konsumenter och säkerställa en sund marknadspraxis.

Utmaningar och Framtidsperspektiv

Finansiell ekonomi står inför utmaningar som digitalisering, hållbarhetsfrågor och globala finansiella obalanser. Framtidsperspektivet innebär att anpassa teorier och modeller för att hantera dessa komplexa och föränderliga globala förhållanden.